Klagomål och tips

Vi vill att Täby Yrkesgymnasium ska vara en bra skola för alla. Vi har höga förväntningar på våra elever och oss själva.

Vårt mål är att erbjuda en hög och god kvalitet hela vägen till studenten och därför är det viktigt att vi får information om eventuella brister. Då kan vi tillsammans med dig utveckla och förbättra vår skola.

Prata med skolan först
I första hand bör du vända dig till skolans personal. Om du inte får hjälp av personalen bör du kontakta rektor. Synpunkter och klagomål kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök.

Att lämna ett klagomål till huvudmannen

Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Om du fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till skolans huvudman, som är nivån över rektor.

När du lämnat dina synpunkter kommer dessa att skickas direkt till huvudmannen som, såvida du inte valt att vara anonym, kommer att bekräfta att synpunkterna mottagits.

  Dina synpunkter kommer att förmedlas till huvudmannen för skolan:
  Täby Yrkesgymnasium AB
  Enhagsvägen 11, 187 40 Täby

  Dina kontaktuppgifter

  I samband med att du framför dina synpunkter vill vi gärna att du lämnar dina kontaktuppgifter. Detta hjälper oss i arbetet med utredningen och gör det möjligt att kontakta dig för kompletterande information. Du kan även välja att vara anonym. Detta gör dock att vi inte har möjlighet att kontakta dig för kompletterande frågor, eller återkoppla utredningens resultat.
  Ange så konkret du kan vad din synpunkt gäller. Är det en specifik händelse är det viktigt att du berättar vad som hänt och när det hände. Om det är olika saker som hänt som du vill lämna synpunkter på så ange dem i tidsföljd. Om du inte har specifika datum skriv ungefär när det hände. Gäller ditt klagomål en specifik elevs skolgång är det bra om du även anger namnet på eleven och vilken klass eleven går i för att vi på bästa sätt ska kunna hantera ärendet.


  När du lämnar dina kontaktuppgifter till oss innebär det att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och återkoppla till dig.
  Det gör vi för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt skollagen. Dina uppgifter sparas i upp till tio år.
  Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter hanteras, vänligen kontakta oss via mail: info@tabyyrkesgymnasium.se